Jendrassik Lóránd Pekár Mihály Verzár Frigyes Minnekahda Szent-Györgyi Albert Mansfeld Géza Farkas Géza
MagyarEnglish    
Magyar Élettani Társaság
 
     
Nyomtatás

Főoldal   A társaság célja

A társaság célja

A MAGYAR ÉLETTANI TÁRSASÁG /MÉT/ ALAPSZABÁLYA


ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

1.§

 

/1/ A társaság

/a/ neve:       Magyar Élettani Társaság / MÉT/
angolul:   Hungarian Physiological Society
franciául: Société Hongroise de Physiologie
németül:  Ungarische Physiologische Gesellschaft
oroszul:   Obsesztvo Vengerszkih Fiziologov
A Magyar Élettani Társaság nemzetközi jellegű szervezet.

 

/b/ székhelye: Budapest, Tűzoltó u. 37.-47.

 

/c/ működési területe: Magyarország

 

/d/ pecsétje (köriratban):
            (belül)       Magyar Élettani Társaság 1931
            (kívül)       Societas Physiologorum Hungarorum MCMXXXI

 

2. §

 

/1/ A Magyar Élettani Társaság /továbbiakban: Társaság/ minden állami intézménytől vagy társadalmi szervezettől független autonóm egyesülés, közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, és országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít.

/2/ A Társaság jogi személy.

 

 

II.

 

A TÁRSASÁG CÉLJA ÉS ESZKÖZEI

 

3. §

 

/1/ A Társaság célja közhasznú tevékenység folytatása az élettani kutatás fejlesztése és az élettani ismeretek terjesztése az orvosi és biológiai tudományok valamennyi területén, melyet az Alaptörvény XX. cikkén alapuló, az Egészségügyről szóló 1997. CLIV. tv. 115. §, 116.§ és 141.§ paragrafusában megjelölt feladatban foglaltak szerint lát el. .

/2/ Közhasznú szolgáltatásaiból tagjain kívül az érintett tudományok más művelői is részesülhetnek.

 

4. §

 

A Társaság célját a következő eszközökkel valósítja meg:

 

/1/ Évente egyszer vándorgyűlést szervez a IV. fejezetben (9. §) lefektetett rendelkezések szerint.

/2/ Támogatásával hozzájárul a Társaság tagjainak kezdeményezésére vagy részvételével szervezett tudományos konferenciák rendezéséhez.

/3/ Könyv- és szakfolyóirat-kiadási tevékenységet folytat.

/4/ Javaslataival és anyagi lehetőségei szerint segíti a szakterületét érintő felsőfokú oktatást és szakemberképzést.

/5/ Pályázatokat hirdet, jutalmakat tűz ki, emlékérmeket adományoz és díjakat alapít.

/6/ Alapítványokat hoz létre.

/7/ Szakosztályokat és területi szervezeteket működtet, melyek révén részt vállal az élettani tudományok egyes szakágazatainak művelésében, ill. regionális fejlesztésében.

/8/ Nemzetközi vagy magyarországi tudományos szervezetekhez társulva hozzájárul az élettan magyar tudományos eredményeinek megismertetéséhez.

 

 

III.

 

A TÁRSASÁG TAGJAI

 

5.§.

 

/1/ A Társaság tagjai lehetnek
/a/ rendes tagok
/b/ tiszteletbeli tagok
/c/ pártoló tagok

/2/ Rendes tag lehet állampolgárságától és lakhelyétől függetlenül az élettani tudományok minden olyan művelője, aki az e téren kifejtett önálló tudományos munkásságát bizonyítani tudja, a Társaságtól két tag ajánlásával felvételét kéri, és őt a Társaság közgyűlése tagjai sorába egyszerű szótöbbséggel felveszi. A rendes tag választójoggal rendelkezik és bármilyen tisztségre választható.

/3/ Tiszteletbeli tag lehet állampolgárságától és lakhelyétől függetlenül az élettani tudományok bármely ágazatának az a kiemelkedő művelője, akit a Társaság egy vagy több tagjának javaslatára és vezetőségének ajánlására a közgyűlés szótöbbséggel ilyennek megválaszt. A közgyűlés a tiszteletbeli tagot, munkásságát összefoglaló előadás tartására kéri fel, és ez alkalommal számára emlékérmet adományoz.

/4/ Pártoló tag lehet azon természetes vagy jogi személy, aki a Társaságot pénzbeni vagy természetbeni juttatással támogatja céljainak megvalósításában. A pártoló társasági cím oda-ítéléséről a vezetőség javaslata alapján a közgyűlés dönt.

 

6. §.

 

/1/ A tagok jogaikat személyesen gyakorolják. A Társaság közgyűlésén minden rendes tag tanácskozási, indítványozási és szavazati joggal vehet részt, a tiszteletbeli tagok és a pártoló tagok (ill. az utóbbiak képviselői) tanácskozási és indítványozási joggal rendelkeznek.

/2/ Az /1/ pontban szabályozottak kivételével a Társaság tagjait azonos jogok illetik meg, azaz részt vehetnek a társaság tevékenységében és rendezvényein, és igényt tarthatnak a Társaság által nyújtott kedvezményekre.

 

7.§.

 

A Társaság tagjai kötelesek betartani az Alapszabály rendelkezéseit, a rendes tagok kötelesek a megállapított tagdíjat rendszeresen fizetni. A Társaság nyugállományú, ill. önálló kereset-tel nem rendelkező rendes tagjai maguk döntenek tagdíjuk fizetéséről, a díj nem fizetése azonban tagsági viszonyukat nem érinti és jogaikat nem csorbítja.

 

8.§.

 

/1/ A tagság megszűnése bekövetkezhet:
/a/ elhalálozás folytán
/b/ kilépés útján
/c/ törlés útján
/d/ kizárás útján

/2/ A tag kilépési szándékát a Társaság főtitkárának írásban köteles bejelenteni.

/3/ A tagság törlésére kerülhet sor, ha a rendes tag 3 egymást követő évben nem fizet tagdíjat, kivéve ha a tagdíjfizetés elmulasztása igazoltan önhibáján kívül történt, ill. ha a rendes tag a 7. §-ban foglaltak alapján tagdíjfizetéséről maga dönthet. A tagság törléséről a vezetőség titkos szavazás útján legalább kétharmados szótöbbséggel dönt.

/4/ Különlegesen indokolt, kivételes esetben (l. 15. § /3/) az etikai bizottság javaslatára a közgyűlés titkos szavazással és legalább kétharmados szótöbbséggel határozhat a tag kizárásáról.

 

 

IV.

 

A VÁNDORGYŰLÉS

 

9.§.

 

/1/ A Társaság legfontosabb tudományos fóruma az évente más-más helyen tartandó vándor-gyűlés, amely lehet önálló vagy más magyar, illetve külföldi társaság részvételével szervezett rendezvény.

/2/ A vándorgyűlés szakmai és gazdasági megszervezéséért, a rendezvény szakmai színvonaláért, valamint a pénzügyi és bizonylati előírások betartásáért és betartatásáért a vándorgyűlés elnöke felelős. A vándorgyűlés elnökének minden lehetőt el kell követnie annak érdekében, hogy a vándorgyűlés ráfizetésmentes legyen.

/3/ A vándorgyűlés elnökét a vándorgyűlés éve előtt két évvel a közgyűlés választja meg. A vándorgyűlés elnökévé választható a Társaság bármely rendes vagy tiszteletbeli tagja, aki legalább 10 éves MÉT tagsággal rendelkezik.

/4/ A vándorgyűlés helyszínét és időpontját a társaság vezetőségével egyetértésben a vándor-gyűlés elnöke határozza meg; a gyűlés helyszíne bármely Magyarország határain belüli vagy kívüli település lehet, ahol kellő számú tag részvételével a tudományos ülések meg-tartásának feltételei biztosíthatók.

/5/ A vándorgyűlés munkanyelve a magyar, kivéve azokat az előadásokat vagy szekciókat, ahol a gyűlés elnöke erről másként rendelkezik.

/6/ A Társaság vándorgyűlésén minden rendes és tiszteletbeli tagot egy önálló előadás/poszter bejelentésének joga illeti meg. A bejelentett előadások/poszterek elfogadásának joga a vándorgyűlés mindenkori elnökét illeti meg. Minden tagnak joga van a vándorgyűlésekre egy vagy több vendégelőadó (nem társasági tag) részvételét bejelenteni, akik ott önálló tudományos munkájukról kívánnak beszámolni. A vendégek a vándorgyűlés valamennyi rendezvényén résztvehetnek.

/7/ A vándorgyűlés elnöke a vándorgyűlés befejeztét követő egy éven belül benyújtja

       – a főtitkárnak a vándorgyűlés részletes jegyzőkönyvét, valamint

       – a pénztárosnak a vándorgyűlés tételes pénzügyi elszámolását.

 

 

V.

 

A KÖZGYŰLÉS

 

10.§.

 

/1/ A Társaság legfőbb szerve a közgyűlés, a tagok összességéből alakul.

/2/ A közgyűlés dönt a Társaságot illető bármely kérdésben, de kizárólagos hatáskörrel bír az alábbiakban:
/a/ megállapítja, illetve módosítja a Társaság alapszabályát;
/b/ megvitatja a Társaság munkájáról szóló beszámolót és az éves közhasznú jelentést, azok elfogadásáról szavazással , egyszerű szótöbbséggel dönt, és meghatározza a további feladatokat;
/c/ megvitatja a Társaság éves költségvetését és
illetve az előző évről szóló számviteli beszámolót, annak elfogadásáról szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt;
/d/ megválasztja a vezetőséget, a pénztárost és annak ellenőrét, valamint a Társaság etikai bizottságát;
/e/ dönt nemzetközi vagy magyarországi tudományos szervezetekhez való társulásról;
/f/ megállapítja a tagdíjat;
/g/ határoz tagfelvétel és kizárás ügyében;

       /h/ határoz az éves vándorgyűlés helyéről és megválasztja annak elnökét;

/i/ amennyiben a Társaság éves bevétele meghaladja az 5 millió forintot, felügyelő-bizottságot választ.

/3/ A Társaság választott szervei a közgyűlésnek felelősséggel tartoznak.

 

11.§.

 

/1/ A közgyűlés rendes vagy rendkívüli.

/2/ A rendes közgyűlést évenként a vándorgyűlés idején kell tartani.

/3/ Rendkívüli közgyűlést összehívhat a vezetőség, össze kell hívni akkor is, ha azt a bíróság elrendeli, illetőleg ha a tagok egy harmada az ok és a cél megjelölésével írásban kívánja. A rendkívüli közgyűlést ezen esetekben a vezetőség köteles 30 napon belül összehívni.

/4/ Mind a rendes, mind a rendkívüli közgyűlés ülései nyilvánosak.

 

12.§.

 

A rendes közgyűlés megtartásáról legalább három héttel megelőzően a Társaság tagjait a napirendet tartalmazó meghívóval értesíteni kell. Az összehívott közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagoknak legalább fele + 1 fő jelen van. Határozatképtelenség esetén legkésőbb 30 napon belül, de legkorábban 24 óra múlva újonnan összehívott közgyűlés a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes. A közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel (50%+1 fő), nyílt szavazással hozza, elrendelheti azonban bármely kérdésben titkos szavazás lebonyolítását.

 

VI.

 

A TÁRSASÁG TISZTSÉGVISELŐI

 

VEZETŐSÉG

 

13.§.

 

/1/ A Társaság 50 tagú vezetőségét a közgyűlés választja titkos szavazással négy naptári évre.

/2/ Két közgyűlés között, a kizárólagos hatáskörök kivételével, a közgyűlés hatáskörét a vezetőség gyakorolja. A vezetőség évente legalább 2 alkalommal ülésezik, ülései nyilvánosak.

/3/ A vezetőséget az elnökség határozatának megfelelően az elnök vagy megbízása alapján a főtitkár a javasolt részletes napirendet tartalmazó meghívó útján írásban hívja össze legalább 7 nappal az ülés kitűzött időpontja előtt. A meghívó a Társaság hirdetőtábláján is kifüggesztésre kerül. Az elnök akkor is köteles a vezetőséget összehívni, ha azt a vezetőségi tagok legalább egy harmada írásban kéri.

/4/ A vezetőség akkor határozatképes, ha legalább a tagok fele + 1 fő jelen van, határozatait nyílt szavazással (szükség esetén titkos szavazást is elrendelhet) egyszerű szótöbbséggel (50%+1 fő) hozza.

/5/ A vezetőség feladatai:
/a/ a közgyűlés határozatai alapján elkészíti a Társaság munkatervét és ellenőrzi annak végrehajtását;
/b/ elkészíti a Társaság költségvetését, 
számviteli beszámolóját és közhasznú jelentését; 
/c/ bármely tag rendezvényekre vonatkozó vagy egyéb javaslatáról döntést hoz;
/d/ ügyrendi kérdésekről dönt;

       /e/ megválasztja tagjai közül a Társaság elnökét, három alelnökét, főtitkárát, jegyzőjét és ifjúsági titkárát, valamint titkárát, amennyiben az elnök az utóbbira javaslatot tesz;
/f/ előkészíti a közgyűlést és munkájáról annak beszámol;
/g/ elfogadja a Társaság tagjainak utaztatásához nyújtott társasági támogatás mértékét és dönt a hazai, illetve külföldi vendégek a társaság költségére történő meghívásáról.

 

 

ELNÖKSÉG

 

14.§

 

/1/ A vezetőség tagjai sorából négy évre nyolc (esetleg kilenc; l. 13.§ /5/ bek. /e/ pontja) fős elnökség alakul, amelynek tagjai a Társaság ugyanazon négy évre választott alábbi tisztségviselői: elnök, három alelnök, főtitkár, (esetlegesen) titkár, jegyző, pénztáros és ifjúsági titkár, valamint az előző elnök.

/2/ Az elnökség évente legalább két alkalommal ülésezik. Ülései nyilvánosak.

/3/ Az elnökséget az elnök vagy megbízása alapján a főtitkár a javasolt részletes napirendet tartalmazó meghívó útján írásban hívja össze legalább 7 nappal az ülés kitűzött időpontja előtt.

/4/ Az elnökség feladata a Társaság vezetése két vezetőségi ülés között.

/5/ Az elnökség felelős a Társaság vagyonának rendeltetésszerű és a törvényes felhasználásáért.

/6/ Az elnökség akkor határozatképes, ha ülésein tagjainak legalább a fele + 1 fő jelen van. Határozatait nyílt szavazással (szükség esetén titkos szavazás is elrendelhető), egyszerű szótöbbséggel (50% + 1 fő) hozza. Szavazategyenlőség esetén, ha a szavazás nyílt, az elnök szavazata, ha a szavazás titkos, sorshúzás dönt.

 

/7/ Sürgős esetben, ill. rendkívüli helyzetben az elnök, ill. az elnökség postai és/vagy elektronikus levelezési úton is kérheti a vezetőség, ill. a tagság állásfoglalását. Az ily módon született döntéseket a megfelelő testület soron következő ülésén meg kell indokolni, és kérni kell azok megerősítését.

/8/ Munkájáról a vezetőség ülésén beszámol.

/9/ Az elnökség tagjai ugyanazon tisztségre egy alkalommal újraválaszthatók, az elnök és a pénztáros kivételével.

/10/ Az elnök megbízatása 4 évre szól, további 4 évig, mint előző elnök, teljes jogú tagként részt vesz az elnökség munkájában.

/11/ A pénztáros megbízatása többször meghosszabbítható.

 

 

ETIKAI BIZOTTSÁG

 

15. §

 

/1/ A közgyűlés négy évre öt fős etikai bizottságot választ.

/2/ Az etikai bizottság figyelemmel kíséri a választott  szervek működését, azok határozatait, és ha azokban etikailag kifogásolható elemet vagy eljárást talál, azt megtárgyalja és korrekciós javaslatot tesz a megfelelő szintű választott szervnek, ill. a közgyűlésnek.

/3/ Az etikai bizottság jár el első fokon abban az esetben, ha a Társaság tagja az Alapszabállyal ellentétes vagy társasági tagságához méltatlan magatartást tanúsít.

/4/ A /3/ bekezdésben foglaltak esetén a bizottság az etikai vétség súlyosságától függően javas-latot tehet a közgyűlésnek a tag kizárására, amelyről a közgyűlés a 8. § /4/ bekezdése szerint határoz.

/5/ Az etikai bizottság összehívását, ill. eljárását a bizottság elnöke és tagjai, valamint a bizottság elnökénél a Társaság választott szervei kezdeményezhetik. A Társaság minden tagjának joga van írásban bejelentést tenni, amelynek sorsáról a bizottság elnöke dönt. Amennyiben a bejelentést legalább 20 tag írja alá, az elnök köteles összehívni a bizottságot.

 

PÉNZTÁROS ÉS ELLENŐR

 

16. §

 

/1/ A pénztáros kezeli a Társaság vagyonát és vezeti a pénztárkönyvet.

/2/ Kapcsolatot tart a Társaság pártoló tagjaival.

/3./ Az ellenőr a pénztáros működését ellenőrzi.

 

A TÁRSASÁG ELNÖKE

 

17. §

 

Az elnök képviseli a Társaságot hazai és nemzetközi fórumokon, vezeti a közgyűlést és a vezetőség üléseit.

 

A TÁRSASÁG ALELNÖKEI

 

18. §

 

A Társaság három alelnöke az elnök munkáját segíti, megválasztásukkor a területi elvet kell figyelembe venni úgy, hogy az elnök személyében nem reprezentált nagy egyetemi régiókat képviseljék. Az elnök akadályoztatása esetén az általa felkért, vagy ennek hiányában a vezetőség által megbízott alelnök vezeti a közgyűlést és a vezetőség üléseit.

 

A TÁRSASÁG FŐTITKÁRA

 

19. §

 

/1/ A főtitkár a Társaság irányításának operatív munkáját végzi; gondoskodik a közgyűlés és a vezetőség határozatainak végrehajtásáról.

/2/ Akadályoztatása esetén ügyviteli kérdésekben helyettesíti az elnököt.

/3/ Teljes jogú meghatalmazást bizonyító magánokirat alapján képviseli a Társaságot hazai és nemzetközi fórumokon, ellátja a távollevő elnök teendőit.

 

A TÁRSASÁG JEGYZŐJE

 

20. §

 

Kezeli és nyilvántartja a Társaság iratait, akadályoztatása esetén helyettesíti a főtitkárt.

 

A TÁRSASÁG IFJÚSÁGI TITKÁRA

 

21. §

 

Képviseli a 35 év alatti tagok, valamint a Társaság diákelőadóinak érdekeit.

 

A TÁRSASÁG TITKÁRA

 

22. §

 

/1/ A hatékony ügyvitel elősegítése érdekében a vezetőség tagjai közül titkár választható. Személyére az elnök tesz javaslatot.

 

 

VII.

 

A TÁRSASÁG KÉPVISELETE

 

23. §

 

/1/ A Társaság képviseletére a Társaság elnöke önállóan jogosult. Akadályoztatása esetén a főtitkár vagy az elnökség által arra kijelölt alelnök látja el a képviseletet.

/2/ Banki aláírásra az elnök, a főtitkár, a pénztáros, ill. az elnökség által kijelölt tisztségviselő jogosult.

 

 

VIII.

 

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYOK

 

24. §

 

/1/ A közgyűlés, a vezetőség és az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa a határozat alapján a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a Társaság cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Társaság által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.

/2/ Az elnökség és a vezetőség minden tagja írásban köteles nyilatkozatot tenni arról, hogy magyar állampolgár, büntetlen előéletű, a közügyektől nincs eltiltva és személyét illetően nem áll fönn a Khtv. 9. § (1) bekezdésében foglalt kizáró ok.

 

 

IX.

 

HATÁROZATOK ÉS NYILVÁNOSSÁG

 

25. §

 

/1/ A közgyűlés, a vezetőség és az elnökség üléseinek hitelesített jegyzőkönyvei alapján a döntésekről nyilvántartás készül (határozatok tára). Ebben fel kell tüntetni a döntések tartalmát, időpontját, hatályát, a támogatók és ellenzők számarányát és, ha lehetséges, személyét.

/2/ A döntést az érintettekkel a főtitkár írásban, igazolható módon közli.

/3/ A Társaság választott testületei döntéseiket a Társaság székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán történő 8 napos kifüggesztés útján hozzák nyilvánosságra.

/4/ A Társaság működésének módját, a szolgáltatások igénybevételének módját és a beszámolókat a Társaság a székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán, valamint a Társaság elektronikus Hírlevele, ill. Internet honlapja útján teszi nyilvánossá.

/5/ A Társaság működésével kapcsolatos iratok kérésre előzetes bejelentés és időegyeztetés alapján a Társaság titkárságán megtekinthetők.

/6/ Az Alapszabályt a Társaság minden tagja megkapja.

 

 

X.

 

A TÁRSASÁG VAGYONA

 

26. §

 

/1/ A Társaság vagyona
tagdíjakból
jogi és magánszemélyek, felajánlásából, hozzájárulásaiból (adományaiból)
kongresszus/rendezvény szervezés bevételéből származhat.

/2/ A Társaság a közhasznú céljának megvalósítását elősegítő gazdasági feltételek biztosítása érdekében, azt nem veszélyeztetve, gazdasági-vállalkozási tevékenységet is folytathat.

/3/ A Társaság befektetési tevékenységet nem folytat.

/4/ A Társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a II. fejezetben meghatározott tevékenységére fordítja.

 

 

XI.

 

A TÁRSASÁG TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETE

 

27. §

 

A társaság működése felett az ügyészség a reá irányadó szabályok szerint törvényességi fel-ügyeletet gyakorol.

 

 

XII.

 

A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE

 

28. §

 

A társaság megszűnik:
– feloszlással, ha azt a közgyűlés kétharmados szótöbbséggel kimondja;
– más társasággal vagy egyesülettel történő egyesüléssel;
- bíróság a 2011. évi CLXXV. tv. rendelkezései alapján megszünteti

      – megszűnését az ügyészség keresete alapján a bíróság megállapítja;
– feloszlatással, ha működése az 2011. évi CLXXV. tv. rendelkezéseibe ütközik.

 

 

XIII.

 

ZÁRÓRENDELKEZÉSEK

 

29. §

 

Jelen Alapszabály a Magyar Élettani Társaság 2012. június 12-én Debrecenben  tartott közgyűlésén többségi szavazattal elfogadásra került, e naptól hatályba lép, egyidejűleg az 2010. évi Alapszabály és az ahhoz csatlakozó Ügyrend érvényét veszti.

 

Budapest, 2012. június 12.

 
Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóRegisztráció
Elfelejtett jelszó

Pártolói tagok
Jelenleg nincs pártoló tag.

Konferenciák
	A Magyar Élettani Társaság LXXXIII. Vándorgyűlése, 2019. jún. 5-8,  Budapest A Magyar Élettani Társaság LXXXIII. Vándorgyűlése, 2019. jún. 5-8, Budapest
FAMÉ 2019 - közös Vándorgyűlés programja